Poland

Wspieranie terroryzmu za pieniądze polskich podatników.

Pieniądze polskich w latach 2016-2020 będą wspierać terroryzm w państwie PALESTYNA.

Rada Ministrów przyjęła 6 października „Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020″, przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W porównaniu z poprzednim okresem programowania polska współpraca rozwojowa – w latach 2016-2020 – będzie koncentrować się na mniejszej liczbie krajów priorytetowych. Priorytetowym wsparciem objęte zostanie 10 krajów. Pomoc uzyskają przede wszystkim 4 państwa Partnerstwa Wschodniego (Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz 6 państw Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu – Etiopia, Kenia, Mjanma, Senegal, Tanzania oraz – Palestyna (!!!) . W kolejnych lata polska współpraca rozwojowa będzie służyć wzmocnieniu rządów prawa (!!!) i wspieraniu reform decentralizacyjnych (!!!) oraz zwalczaniu korupcji (!!!), a także przestrzeganiu praw człowieka (!!!) i swobód obywatelskich (!!!). Wśród celów współpracy rozwojowej jest także poprawa opieki zdrowotnej i dostępu do edukacji (!!!).

Działania objęte programem finansowane będą ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na współpracę rozwojową i funduszy innych resortów. Program będzie podstawą do opracowania planów rocznych, w których zostaną określone szczegółowe zadania, formy współpracy oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację określonego zadań z dziedziny współpracy rozwojowej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i kończy ponad roczny proces przygotowania projektu dokumentu, w który zaangażowane były organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i przedstawiciele sektora prywatnego.
Decyzja o wsparciu państwa Palestyna została podjęta dzięki działaniu silnego pro-palestyńskiego lobby w Polsce, bez jakiegokolwiek informowania polskich podatników i wyborców. Wszystkie fundusze zgodnie z procedurą zostaną przekazane do rządzącej w Palestyńskiej Autonomii organizacji Hamas.
Rada Ministrów zaliczyła Palestynę w poczet suwerennych państw.

Cel organizacji Hamas:

Islamski ruch oporu jest wyróżniającym się ruchem palestyńskim, którego podstawowym założeniem jest wiara w Allaha i życie zgodnie z zasadami islamu. Jego usilnym staraniem jest rozpowszechnienie wielkości Allaha na każdym centymetrze Palestyny”. (art. 6).

Unia Europejska zdecydowała dnia 17 grudnia 2014 roku wykreślić Hamas z czarnej listy organizacji terrorystycznych. W jego początkowym okresie, ruch został zdominowany przez ludzi identyfikowanych z Bractwem Muzułmańskim.

Zniszczenie Izraela: 

 • „Izrael będzie istniał dopóty, dopóki islam nie zlikwiduje go, tak jak uczynił to z innymi przedtem”. 

Wyłączna natura muzułmańska tego rejonu:

 • „Ziemia palestyńska jest świętą posesją islamską poświęconą przyszłym pokoleniom, aż do dnia sądu ostatecznego. Nikt nie może wyrzec się nawet kawałka tej ziemi, czy też opuścić choćby jej skrawek”. (art. 11)
 • „Palestyna jest krajem islamskim… Od czasu, gdy stanowi to problem, wyzwolenie Palestyny jest indywidualnym obowiązkiem każdego muzułmanina, kiedykolwiek miałoby to nastąpić”. (art. 13)

Wezwanie do Dżihadu:

 • „W dniu, kiedy wróg przywłaszczy sobie choćby kawałek ziemi muzułmańskiej, Dżihad stanie się indywidualnym obowiązkiem każdego muzułmanina. W przypadku uzurpacji żydowskiej, obowiązkiem jest wznieść wojenny sztandar Dżihadu”. (art. 15)
 • „Wszyscy bojownicy połączą się i staną w szeregi, masy całego świata islamskiego pójdą naprzód, wypełniając swój obowiązek i nawołując głośno: ‘Powitajcie Dżihad!’ Ten okrzyk dosięgnie niebios i będzie rozbrzmiewał, aż nadejdzie wyzwolenie, najeźdźcy zostaną pokonani i nadejdzie zwycięstwo Allaha”. (art. 33)

Odrzucenie wynegocjowanej umowy pokojowej:

 • „(Pokojowe) inicjatywy, tzw. rozwiązania pokojowe i konferencje międzynarodowe są sprzeczne z zasadami islamskiego ruchu oporu… Konferencje te nie są niczym więcej, jak środkiem do wyznaczenia niewiernych na rozjemców na ziemiach islamskich… Nie ma innego rozwiązania problemu palestyńskiego poza świętą wojną Dżihad. Inicjatywy, propozycje i konferencje pokojowe są jedynie stratą czasu, działaniem na próżno”. (art. 13)

Potępienie izraelsko-egipskiego traktatu pokojowego: 

 • „Egipt w dużym stopniu został odsunięty z pola walki (przeciwko syjonizmowi) poprzez zdradliwe porozumienie w Camp David. Syjoniści próbują wciągnąć inne kraje arabskie w podobne układy, aby usunąć je z pola walki… Odejście z pola walki z syjonizmem jest zdradą i przeklęty będzie ten, kto popełni ten karygodny czyn”. (art. 32)

Podżegania antysemickie:

 • „Dzień sądu ostatecznego nie nadejdzie, dopóki muzułmanie nie staną do walki z Żydami i zabiją ich. Żydzi będą chować się za skały i drzewa, a skały i drzewa będą wykrzykiwać: ‘Muzułmaninie, jest tutaj Żyd ukrywający się za mną, chodź i zabij go’.” (art. 7)
 • „Wróg od dłuższego czasu knuje intrygi… i jednocześnie gromadzi ogromny i wpływowy dobytek materialny. Mając pieniądze, objął swą kontrolą światowe media… Przy użyciu swych pieniędzy rozpętał rewolucje w różnych częściach globu ziemskiego… Opowiedział się za rewolucją francuską, rewolucją komunistyczną i większością innych rewolucji, o których słyszymy… Mając pieniądze, powołano do życia takie organizacje, jak wolnomularstwo, kluby rotariańskie i Lions, które rozproszone są po całym świecie i mają na celu zniszczenie społeczeństw i prowadzonych interesów syjonistycznych… Opowiedziano się za I wojną światową i sformowano Ligę Narodów, poprzez którą wróg może rządzić światem. Opowiadając się za II wojną światową, osiągnięto ogromne korzyści finansowe. Nie ma na świecie wojny, w której (Żydzi) nie maczaliby rąk”. (art. 22)
 • „Intrygi syjonistyczne nie mają końca, po Palestynie obejmą one swym zasięgiem tereny od Nilu aż po Eufrat. Kiedy zakończy się proces przyswajania terenu, nad którym zawisła ich ręka, będą oni kontynuować swe ekspansywne działania. Knowania żydowskie wyłożone zostały w ‘Protokołach Mędrców Syjonu’.” (art. 32)
 • „Hamas sam uważa się za czołówkę i przednią straż na polu walki przeciwko światowemu syjonizmowi. Z chwilą, gdy ugrupowania islamskie z całego świata będą dobrze wyposażone, w imię ich przyszłej roli w walce z podżegającymi do wojny Żydami, powinny również prowadzić taką działalność”. (art. 32)

Screenshot 2015-10-19 04.05.19

Categories: Poland

Tagged as: , , , ,

3 replies »

 1. Rozumieć należy z tego, że Rzeczpospolita Polska oficjalnie uznała Palestynę za suwerenne państwo? W dodatku w kategorii krajów rozwijających się? (Może mam małą wiedzę o tym rejonie świata, ale jakoś wydaje się to zupełnym nonsensem, politycznie tylko poprawnym)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s